Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely

man standing in front of group of men

Puhdistamon mitoitusvirtaama on 230 m³/h ja mitoituskuormitus 400kg BHK7/vrk. Puhdistamo on mitoitettu asukasvastineluvulle 7200. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on keskimäärin 1700m³/vrk.

 

Puhdistusvaatimukset 1.1.2010 alkaen

Länsi – Suomen ympäristölupaviraston päätöksen mukaan jätevedet on käsiteltävä siten, että vesistöön johdettavan jäteveden BOD7 ATU – arvo on enintään 10 mg/litra ja käsittelyteho vähintään 90%. Fosforipitoisuus enintään 0,3mg/litra ja käsittelyteho vähintään 95%.

Uutena vaatimuksena on typen poisto. Uusien lupaehtojen mukaan typen käsittelytehon tulee olla vähintään 60%. Ammoniumtypen pitoisuus enintään 4mg/l.

Ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja muilta osin neljännesvuosikeski-arvoina laskettuna.

 

Jäteveden velvoitetarkkailu

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mukaisen velvoitetarkkailun suorittaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteet kerätään tulevasta ja lähtevästä vedestä.

 

 

Tutustu sopimusehtoihin

Ota yhteyttä