Sopimusehdot

 

LÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT

 

 

 1. KAUKOLÄMMITYKSEEN LIITTYMINEN

1.1

Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta lämmönluovutuspaik­ kaan. Lämpösopimus muodostuu yksilöllisesti sovituista ja yleisistä myyntiehdoista sekä lämpömaksuhinnastosta. Muut lämpösopimukseen perustuvat maksut, jotka ovat sopimusta tehtäessä voimassa, mainitaan lämpösopimukseen liitetyssä erillisessä palvelumaksuhinnastossa. 

1.2

Asiakas antaa lämmönmyyjälle ne tiedot, jotka lämmönmyyjä tarvitsee liitynnän toteuttamisessa. Lämmönmyyjä kertoo asiakkaalle niistä edellytyksistä, joiden tulee olla voimassa ennen kuin asiakkaan lämmönkäyttöpaikka voidaan liittää kaukolämpö­ verkkoon.

Jos asiakas ilmoittaa sopimuksenteon yhteydessä myöhemmin tapahtuvasta huomat­ tavasta lämmöntarpeen lisääntymisestä, lämmönmyyjä ottaa tämän huomioon liittymis­ johdon mitoituksessa. 

1.3

Ellei asiakas ole lämpösopimuksessa tarkoitettujen rakennusten tai tontin omistaja, hänen tulee hankkia omistajan kirjallinen suostumus rakennusten liittämisestä kauko­ lämpöverkkoon sekä liitynnän rakennusten ja tontin käytölle mahdollisesti aiheuttamiin rajoituksiin. Suostumus liitetään lämmönmyyjälle jäävään sopimuskappaleeseen. 

1.4

Asiakas maksaa lämmönmyyjälle lämpösopimuksessa mainitun liittymismaksun ja muut kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut. 

1.5

Lämmönmyyjä ja asiakas sopivat lämpösopimuksessa asiakkaan kaukolämpöverkkoon liittämis- ja lämmöntoimituksen aloittamisajankohdan.

Mikäli asiakasta ei voida lämmönmyyjästäjohtuvista syistä sovittuna ajankohtana liittää kaukolämpöverkkoon eikä lämmöntoimitusta aloittaa, asiakkaalla on oikeus pidättäytyä liittymismaksun maksamisesta siihen saakka, kun lämmön toimitus voidaan aloittaa. Lämmönmyyjä on lisäksi velvollinen, mikäli viivästys ei johdu ylivoimaisestaesteestä, korvaamaan kuluttaja-asiakkaalle viivästyksestä aiheutuneen vahingon.

Mikäli kuluttaja-asiakas ilmoittaa puolellaan olevasta viivästyksestä niin myöhään, että lämmönmyyjä on jo ehtinyt aloittaa liittymän rakentamiseen liittyvät työt, asiakas korvaa viivästyksen vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä sekä hyödyttömiksi käyneistä tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kulut.

 

 

2.  LÄMMÖN SIIRTÄMINEN

2.1

Lämpö siirretään asiakkaalle suljetussa putkistossa kiertävän kaukolämpövedenavulla. Kaukolämpövesi on lämmönmyyjän omaisuutta.

2.2

Asiakkaalle tulevan kaukolämpöveden lämpötila lämmönluovutuspaikassa on normaaleissa käyttöolosuhteissa vähintään 65oC ja enintään 120oC. Kaukolämpöveden korkein tulolämpötila asiakkaalla on kuitenkin yleensä 115oC.

2.3

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että kaukolämpövesi asiakkaan laitteissa jäähtyy kunakin laskutuskautena keskimäärin vähintään 25o C ja kaukolämpöverkkoon palaavan veden lämpötilaon enintään 65oC.

2.4

Asiakkaan käytettävissä oleva kaukolämpöveden vähimmäispaine-ero on 60 kPa.

 

3. ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN VARATTU TILAUSVESIVIRTA/TILAUSTEHO

3.1

Tilausvesivirran/tilaustehon suuruus on mainittu lämpösopimuksessa.

3.2

Lämmönmyyjä on oikeutettu rajoittamaan asiakkaan saaman kaukolämpövesivirran/-tehon sopimuksessa mainittuun tilausvesivirran/tilaustehon arvoon.

3.3

Tilausvesivirran/tilaustehon muuttamisesta tehdään aina erillinen kirjallinen sopimus (lisäsopimus). Tilausvesivirran/tilaustehon muuttamiseen tulee olla riittävä peruste. Tilausvesivirtaa/tilaustehoa suurennettaessa asiakas maksaa lisäliittymismaksun. Tilausvesivirtaa/tilaustehoa pienennettäessä maksettua liittymismaksua ei kuitenkaan palauteta. Jos pienennettyä tilausvesivirtaa/tilaustehoa myöhemmin suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu vain siltä osin kuin tilausvesivirta/tilausteho ylittää arvon, josta liittymismaksu on jo suoritettu. Lämmönmyyjällä on oikeus periä asiakkaalta tilausvesivirran/tilaustehon muuttamisesta aiheutuvat kustannukset tai niitä vastaavat vahvistetut maksut.

3.4

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava lämmönmyyjälle kaikista merkittävistä kaukolämmön kulutukseen tai tilausvesivirran/tilaustehon suuruuteen vaikuttavista muutoksista kiinteistössään tai lämmityslaitteissaan.

 

3. LÄMMÖNMYYJÄN JOHDOT JA LAITTEET

4.1

Lämmönmyyjä asentaa mittauskeskuksen asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan asiakkaan tiloihin ja rakentaa liittymisjohdon yhteisesti sovittua reittiä mittauskeskukseen saakka. Työnjaosta ja toteutustavasta asiakkaan ja lämmönmyyjän välillä sovitaan tarvittaessa lämpösopimuksen yhteydessä kirjallisesti.

4.2

Lämmönmyyjällä on oikeus tehdä asiakkaan kiinteistössä omien johtojensa ja laitteidensa asennus- ja korjaustöitä. Lämmönmyyjällä on lupa tehdä kiinteistössä myös tulityöluvan edellyttämiä töitä sekä omille että kiireellisissä tapauksissa myös lämmönjakohuoneessa sijaitseville asiakkaan kaukolämpölaitteille. Tulityöt tehdään lämmönmyyjän tulityösuunnitelman mukaisesti.

4.3

Asiakas luovuttaa ilman eri korvausta omistamastaan tai hallitsemastaan rakennuksesta ja tontilta tarpeellisen tilan lämmönmyyjän käyttöön liittymisjohdon ja mittauskeskuksen sekä muiden lämmönkäytön seurantaa varten tarvittavien laitteiden sijoittamista, tarkastamista ja kunnossapitoa varten.

4.4

Asiakas huolehtii siitä, että tilassa, johon mittauskeskus sijoitetaan, on lämmönmyyjän ohjeiden mukainen ryhmäjohto Lämpöenergiamittarin ja muiden lämmönkäytön seurantaa varten tarvittavien laitteiden sekä mahdollisen paine-eromittarin 230 V sähköverkkoon liittämistä varten. Asiakas antaa korvauksetta lämmönmyyjän käyttöön näiden laitteiden tarvitseman sähkön.
4.5

Lämmönmyyjällä on osapuolten niin sopiessa oikeus kustannuksellaan rakentaa ja pitää lämpöjohtoja sekä tarvittavia viestijohtoja asiakkaan rakennuksissa ja tonttialueella myös muita asiakkaita varten. Lämmönmyyjä sijoittaa edellä tarkoitetut johdot ja niihin liittyvät laitteet niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta vahinkoa tai haittaa. Jos sanottuja johtoja tai laitteita joudutaan sijoittamaan rakennetulle tontille, lämmönmyyjä saattaa kaivu- yms. töissä vaurioituneet alueet rakennustöitä edeltävään kuntoon, jollei toisin sovita.

4.6

Lämmönjakohuone ja mahdollinen erillinen mittauskeskushuone on pidettävä lukittuna. Huoneissa tulee olla lattiakaivo tai muu lämmönmyyjän hyväksymä vedenpoistomahdollisuus sekä riittävä valaistus ja tuuletus. Näitä huoneita ei saa käyttää varastopaikkana tai muihin asiaan kuulumattomiin tarkoituksiin. Huoneiden tavanomaisesta siivoamisesta huolehtii asiakas omalla kustannuksellaan.

4.7

Jos asiakas tekee omistamassaan tai hallitsemassaan rakennuksessa tai tontilla muutoksia, lämmönmyyjä suorittaa niiden vuoksi välttämättömät johtojensa ja laitteidensa muutokset. Lämmönmyyjä poistaa johtonsa ja laitteensa purettavista rakennuksista, mutta on oikeutettu asentamaan muita asiakkaita varten rakennetut johdot ja laitteet purettujen rakennusten tilalle rakennettaviin uusiin rakennuksiin tai muuhun sopijapuolten yhteisesti hyväksymään paikkaan asianomaisessa rakennuksessa tai tontilla.
Lämmönmyyjä siirtää tai muuttaa kustannuksellaan yksinomaan muita asiakkaita varten asennetut johdot. Jos siirrettävät tai muutettavat johdot tai laitteet palvelevat myös siirtoa tai muutostyötä haluavaa asiakasta, jaetaan siirrosta tai muutostyöstä aiheutuvat kustannukset siirtoa tai muutostyötä haluavan asiakkaan ja lämmönmyyjän kesken tilausvesivirtojen/-tehojen suhteessa.

4.8

Muutoksista, jotka pakottavat väliaikaisesti tai kokonaan siirtämään tai poistamaan lämmönmyyjän johtoja ja laitteita, on asiakkaan ilmoitettava lämmönmyyjälle kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen muutoksiin ryhtymistä ja asiakkaan on varattava tila tarvittavan tilapäisen johdon rakentamista varten. Lämmönmyyjän johtoreitillä sijaitsevien tilojen käyttötarkoituksen tai rakenteiden muuttamisesta tai tontin lohkomisesta asiakkaan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti lämmönmyyjälle.

4.9

Asiakkaan on kustannuksellaan järjestettävä lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla esteetön sisäänpääsy lämmönjakohuoneeseen ja muihin tiloihin, joissa on lämmönmyyjän johtoja tai laitteita. Lämmönmyyjällä on oikeus säilyttää asiakkaan luovuttamia avaimia asiakkaan kiinteistöön sijoitetussa avainsäilössä.

4.10

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa lämmönmyyjälle lämmönmyyjän kaukolämpöjohdoissa ja laitteissa havaitsemistaan vioista ja häiriöistä. Lämmönmyyjä korjaa kustannuksellaan omien johtojensa ja laitteidensa viat ja puutteet ensi tilassa.

4.11

Asiakas saa sulkea lämmönmyyjän sulkulaitteet ainoastaan hengen, terveyden tai omaisuuden välittömän vahingoittumisen vaaran uhatessa tai lämmönmyyjän pyynnös­ tä. Sulkemisesta on ilmoitettava lämmönmyyjälle välittömästi.

Vain lämmönmyyjän edustaja tai tähän tehtävään valtuuttama henkilö saa avata lämmönmyyjän sulkulaitteet. 

Asiakas on velvollinen korvaamaan tuottamuksellaan lämmönmyyjän omaisuudelle tai kaukolämpöjärjestelmän toiminnalle aiheuttamansa vahingon, ellei kohdasta 5.5 muuta johdu. 

4.12

Lämmönmyyjällä on oikeus säilyttää ja ylläpitää johtonsa ja muut laitteensa asiakkaan omistamassa tai hallitsemassa rakennuksessa tai tontilla myös sen jälkeen kun lämpösopimus on päättynyt.

Lämmönmyyjällä on asiakasta enempää kuulematta oikeus hakea kiinnitys tai perustaa rasite johtojensa ja laitteidensa pysyvyyden vakuudeksi asiakkaan omistamaan tai hallitsemaan kiinteistöön.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa seuraajalleen lämmönmyyjällekuuluvasta oikeu­desta johtojensa ja laitteidensa pysyttämisestä asiakkaan omistamassa tai hallitsemassa rakennuksessa tai tontilla. 

 

5.  ASIAKKAAN KAUKOLÄMPÖ- JA LÄMMITYSLAITTEET

5.1

Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukolämpölaitteidensarakentamisesta, asentami­ sesta, muuttamisesta tai liittämisestä lämmönmyyjän mittauskeskukseen. 

5.2

Asiakkaan kaukolämpölaitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat tehdä vain hyväksytyt lämpöurakoitsijat. Tämä rajoitus ei koske lämpöeristystöitä eikä sähkötöitä. Asiakkaan tulee huolehtia kaikista asennus-, muutos- tai korjaustöiden edellyttämistä tarkastuksista. 

5.3

Asiakkaan kaukolämpölaitteiden ja lämmityslaitteidensuunnittelussa, asentamisessa ja tarkastuksessa tulee noudattaa lämmönmyyjän lämpöurakoitsijamääräyksiä sekä kaukolämpölaitteita koskevia muita määräyksiä. 

5.4

Lämmöntoimituksen aloittamisen edellytyksenä on, että asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet on rakennettu ja asennettu lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla.

Asiakkaan kaukolämpölaitteisiin saa tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymiä muutoksia. Asiakkaan lämmityslaitteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista on sovittava erikseen lämmönmyyjän kanssa. 

5.5

Asiakas vastaa kaukolämpö- ja lämmityslaitteidensa asianmukaisesta kunnosta. Asiakkaan on viipymättä korjattava sellaiset vialliset laitteensa, joista aiheutuu tai voi aiheutua lämmönmyyjälle vahinkoa. Viallisten laitteiden käyttö on lämmönmyyjän kehotuksesta välittömästi keskeytettävä.

Mikäli asiakas ei lämmönmyyjän kehotuksesta huolimatta korjaa laitteissaan olevaa vikaa, asiakas vastaa viallisista laitteista lämmönmyyjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

5.6

Lämmönmyyjän kaukolämpövettä sisältävien asiakkaan laitteiden tyhjentämisestä ja täyttämisestä on ennakolta sovittava lämmönmyyjän kanssa.

5.7

Lämmönmyyjällä on oikeus tarvittaessa kustannuksellaan tarkastaa asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet. Lämmönjakohuoneenulkopuolisten laitteiden tarkas­ tuksesta on sovittava erikseen asiakkaan kanssa.

5.8

Lämmönmyyjällä on oikeus asentaa lämmönkäytön seurantaa varten mittauslaitteita asiakkaan kaukolämpölaitteisiin.

 

6.  LÄMMÖN MITTAUS JA LASKUTUS

6.1

Asiakkaalle toimitettava lämpöenergia mitataan lämmönmyyjän mittauslaitteilla. Mittauslaitteet ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja standardien mukaisia.

6.2

Asiakas lukee lämpöenergiamittarit ja seurantamittarit sekä toimittaa lukematiedot ohjeiden mukaisesti lämmönmyyjälle, ellei toisin ole sovittu.

6.3

Jos asiakas ei toimita kohdan 6.2 mukaisia lukematietoja eikä toisin ole sovittu, lämmönmyyjä perii mittarinluvusta tai kulutuksen arvioimisesta aiheutuvat kustannukset asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan lämmönmyyjän palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

6.4

Asiakas antaa tarvittaessa puhelinlinjansa käyttömahdollisuudenlämpöenergiamittarin mahdollista kaukoluentaa varten. Lämmönmyyjä vastaa kaukoluennan kustannuksista.

6.5

Mikäli asiakas haluaa siirtää omaan seurantajärjestelmäänsä tiedot kulutetuista lämpö­ ja vesimääristä, lämmönmyyjä asentaa tarvittavat lisälaitteet mittariinsa asiakkaan kustannuksella.

6.6

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi lämmönmyyjälle havaitsemistaan ilmeisistä lämmönmyyjän mittauslaitteiden häiriöistä, vioista tai puutteista.

6.7

Lämmönmyyjä tarkistuttaa lämmön veloituksessa käytetyt mittauslaitteet siten kuin siitä muualla laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään ja muutenkin tarpeen mukaan. Lämmönmyyjä tarkistuttaa mittauslaitteet myös asiakkaan pyynnöstä.

Jos mittauksen virhe on suurempi kuin keskimäärin +/- 5% veloitukseen nähden määräävillä kaukolämpövesivirroilla ja lämpötilaeroilla, lämmönmyyjä vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut.

6.8

Mikäli lämpöenergiamittarin virhe on todettu suuremmaksi kuin+/- 5%, ottaa lämmön­ myyjä tämän huomioon laskutuksessa. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslait­ teiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin ja myöhempiin kulutusmääriin sekä muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla

6.9

Jos asiakas käyttää lämpöä tai kaukolämpövettä ohittamalla mittarit tai muutoin vaikuttamalla niiden mittaustarkkuuteen tai luotettavuuteen, lämmönmyyjä on oikeutettu laskuttamaan asiakasta asiakkaan kaukolämmityslaitteiden suurimman kulutusmahdollisuuden mukaan.

Ellei tässä kohdassa mainittua kulutusta voida luotettavasti todeta, voidaan laskutus suorittaa enintään kahden vuoden ajalta.

6.10

Lämmönmyyjä laskuttaa asiakasta lämmön käytöstä ja muusta palvelujen tai hyödyk­ keiden toimituksesta kulloinkin voimassa olevien kohdassa 1.1 mainittujen hinnastojen perusteella.

Laskuista on käytävä riittävän selkeästi ilmi laskutuksen perusteena käytetyt kulutus- ja hintatiedot.

Laskutus voi perustua asiakkaan arvioituun vuosikulutukseen kuitenkin siten, että todellisen kulutuksen mukainen tasoituslasku tehdään vähintään kerran vuodessa.

Lämmönmyyjä on velvollinen asiakkaan pyynnöstä tarkistamaan arvioituun kulutukseen perustuvaa laskutusta, kun arviolaskutuksen perusteina olevissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos tai milloin tarkistamiseen muuten on perusteltua syytä.

6.11

Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa. Kuluttaja­ asiakkaalle laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kolme viikkoa.

6.12

Asiakas on velvollinen maksamaan lämmöntoimitusta ja liittymismaksuja koskevat maksut viimeistään eräpäivänä, ellei kohdasta 1.5 aiheudu muuta.

Myöhästyneistä maksusuorituksista asiakas on velvollinen maksamaan sopimuksen mukaista viivästyskorkoa. Maksumuistutuksen lähettämisestä lämmönmyyjä perii muistutuksesta aiheutuneita kuluja vastaavan palvelumaksuhinnaston mukaisen muistutusmaksun.

6.13

Asiakas voi vaatia laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saataviaan kahden vuoden ajalta. Asiakas voi kuitenkin vaatia saatavia virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen syntymisajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.

Lämmönmyyjä voi vaatia laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saatavia kahden vuoden ajalta.

Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin ja myöhempiin kulutusmääriin sekä muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla.

Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei makseta korkoa. Lisäveloituksen maksamiseksi on myönnettävä kohtuullinen vähintään yhden kuukauden pituinen maksuaika, jonka ylittävältä ajalta voidaan periä sopimuksen mukaista viivästyskorkoa.

6.14

Lämmönmyyjällä on oikeus vaatia asiakkaalta kohtuullinen vakuus lämpösopimukseen perustuvien saataviensa maksamisesta.

Kuluttaja-asiakkaalle toimitetusta lämmöstä lämmönmyyjällä on oikeus vaatia vakuus vain etukäteen selvitetyistä erittäin painavista syistä.

 

7.  SOPIMUKSEN SIIRTO

7.1

Lämpösopimuksen voi siirtää kolmannelle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lämpösopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Jos lämpösopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle, siirrosta tulee mainita luovutuskirjassa tai tehdä erillinen luovutuskirja.

7.2

Lämmönmyyjä hyväksyy lämpösopimuksen siirronsaajan asiakkaaksi, jos siirtohetkeen mennessä kertyneet lämmönmyyjän saatavat on maksettu ja siirronsaaja sitoutuu kirjallisesti noudattamaan siirretyn lämpösopimuksen ehtoja.

7.3

Jos asiakas luovuttaa lämpösopimuksessa tarkoitetut rakennukset, tontin tai sen osan sopimuksen voimassaoloaikana, hän on vastuussa sopimuksen mukaisista sitoumuksistaan siihen saakka, kun uusi omistaja tai haltija on antanut lämmönmyyjälle vastaavat sitoumukset ja lämmönmyyjä on ne hyväksynyt.

7.4

Lämpösopimuksen siirto tehdään aina kirjallisesti.

7.5

Lämmönmyyjä on oikeutettu siirtämään lämpösopimuksen toiselle lämmönmyyjälle. Sopimuksen ehtoja ei voida siirron yhteydessä muuttaa. Uusi lämmönmyyjä on velvollinen ilmoittamaan siirrosta asiakkaalle viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä.

 

8.  LÄMMÖNTOIMITUKSEN KESKEYTYKSET

8.1

Lämmönmyyjällä on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää lämmöntoimitus tai rajoittaa sitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi.

Ylivoimaisen esteen sattuessa lämmönmyyjä vapautuu lämmöntoimituksesta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi kuin lämmöntoimitus on ylivoimaisen esteen vuoksi kohtuutonta.

Lämmönmyyjä ei ole velvollinen korvaamaan keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa.

8.2

Lämmönmyyjällä on samoin oikeus tilapäisesti keskeyttää lämmöntoimitus tai rajoittaa sitä, jos se on tarpeellista lämmön toimittamista varten tarpeellisten laitteiden huolto- ja korjaustöiden, muutoksen, tarkistuksen, vian selvittämisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lämmönmyyjä huolehtii siitä, että keskeytys tai rajoitus on mahdollisimman lyhytaikainen ja se suoritetaan sellaisena aikana ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa asiakkaalle.

8.3

Etukäteen tiedossa olevista lämmöntoimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista lämmönmyyjä ilmoittaa riittävän tehokkaasti. Mikäli lämmönmyyjä laiminlyö tämän velvollisuutensa, lämmönmyyjä on velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä aiheutuneen vahingon.

8.4

Jos lämmöntoimitus keskeytyy muutoin kuin kohdassa 8.1 ja 8.2 tarkoitetussa tapauksessa lämmönmyyjän puolella olevasta syystä, lämmönmyyjä on velvollinen korvaa­ maan asiakkaalle keskeytyksestä aiheutuneen välittömän vahingon. Kuluttaja-asiakkaalle keskeytyksestä aiheutuvan välillisen vahingon lämmönmyyjä on velvollinen korvaamaan vain, jos keskeytyksen syynä on lämmönmyyjän tuottamus.

8.5

Lämmönmyyjällä on oikeus keskeyttää lämmöntoimitus seuraavissa tapauksissa:

  1. a) jos asiakas ei muistutuksesta huolimatta maksa erääntynyttä laskua saamassaan kohtuullisessa ajassa ja laskun määrä on vähintään tuhat 340 euroa tai erääntyneitä laskuja on vähintään kaksi kappaletta,
  1. b) jos asiakas ei lämmönmyyjän kehotuksesta huolimatta korjaa laitteissaan tai tiloissaan olevaa vikaa tai puutetta,joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa lämmönmyyjälle tai lämmönmyyjää edustavalle henkilöstölle vahingonvaaran tai kohtuutonta haittaa,
  1. c) jos asiakas ei salli esteetöntä sisäänpääsyä tai tarkastusoikeutta osapuolten kaukolämpölaitteiden tai lämmityslaitteiden asentamiseksi, huoltamiseksi, korjaamiseksi tai valvomiseksi,
  1. d) jos asiakas muuten olennaisesti laiminlyö lämpösopimukseen perustuvat

Ennen lämmöntoimituksen keskeyttämistä lämmönmyyjä lähettää asiakkaalle hänen laskutusosoitteeseensa kehotuksen maksaa erääntynyt saatava (maksukehotus) tai korjata muu laiminlyönti määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa kehotuksen lähettämisestä. Jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta maksa erääntynyttä saatavaa tai korjaa muuta laiminlyöntiä asetetussa määräajassa, myyjä ilmoittaa lämmöntoimituksen keskeyttämisen ajankohdan lähettämällä tiedon asiakkaan laskutusosoitteeseen vähintään kolmea viikkoa ennen keskeytystä lähetetyllä kirjeellä (katkaisuilmoitus). Lämmöntoimitusta ei voida maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää kuluttaja-asiakkaalta lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Jos kuluttaja-asiakas osoittaa maksun laiminlyönnin johtuvan kuluttajan vakavasta sairaudesta, työttömyydestä tai siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta syystä, lämmöntoimitusta ei keskeytetä, ennen kuin on kulunut kaksi kuukautta laskun ensimmäisestä eräpäivästä. Esteestä on ilmoitettava lämmönmyyjälle, mikäli mahdollista, ennen eräpäivää.

Lämmön toimituksen keskeyttäminen ei rajoita myyjän oikeutta mahdolliseen vahingonkorvaukseen eikä vapauta asiakasta lämpösopimuksenmukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

8.6

Asiakkaalle toimitetaan lämpöä ja siihen liittyviä muita palveluita vasta, kun lämmöntoimituksen keskeyttämisen syyt on poistettu.

Jos keskeytyksen syynä on ollut maksamaton lämpösopimukseen perustuva lasku, lämmönmyyjällä on oikeus vaatia ennen lämmöntoimituksen aloittamista kohtuullinen vakuus lämpösopimuksen ehtojen täyttämisestä.

Lämmöntoimituksen keskeyttämisestä ja uudelleen aloittamisesta lämmönmyyjä perii palveluhinnaston mukaiset maksut.

 

 9. LÄMPÖSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

9.1

Asiakas tai lämmönmyyjä voi irtisanoa lämpösopimuksen päättymään lämpösopimuksessa mainitulla tavalla.

9.2

Lämmönmyyjä voi purkaa lämpösopimuksen päättymään välittömästi, jos

  1. a) asiakas on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut hänet kyvyttömäksi vastaamaan sopimukseen liittyvistä velvoitteistaan,
  1. b) asiakas on syyllistynyt lämmön tai lämmönmyyjän omaisuuden anastamiseen, lämmönmyyjän laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen tai lämmönmyyjän asettamien sinettien murtamiseen.
  1. c) lämmöntoimitus on keskeytetty näiden ehtojen mukaisesti eikä asiakas ole hänelle annetussa vähintään kahden viikon määräajassa keskeyttämisestä lukien poistanut keskeyttämisen syytä.

9.3

Liittymismaksun palauttamisesta on mainittu lämpösopimuksessa.

9.4

Lämmönmyyjällä on oikeus kuitata palautettavasta liittymismaksusta lämpösopimukseen perustuvat saatavansa sekä vähentää palautettavan liittymismaksun määrästä liittymisjohdon ja laitteiden rakentamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Mikäli lämmön toimittamista varten rakennettujen siirtojohtojen ja lämmöntuotantolaitosten rakentamiskustannukset ovat asiakkaan liittämisestä kaukolämmitykseen nousseet voidaan kyseiset kustannukset niin ikään kuitata liittymismaksulla asiakkaan teho-osuutta vastaavalta osalta.

 

10.  LIITTYMIS- JA MYYNTIEHTOJEN MUUTOKSET

10.1

Lämmönmyyjä ilmoittaa kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen uusien ehtojen käyttöönottoa.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta lämmönmyyjällä on oikeus sopimuksen voimassa ollessa tehdä kaukolämmön liittymis- ja myyntiehtoihin vain vähäisiä muutoksia, elleivät muutokset johdu lainsäädännön muutoksista, viranomaisten päätöksistä tai ennalta arvaamattomista olosuhteiden muutoksista. Lisäksi lämmönmyyjä on oikeutettu sellaisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön, kun sopimusta arvioidaan kokonaisuutena.

 

11.  RIITOJEN RATKAISEMINEN

11.1                         

Erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan asiakkaan lämmönkäyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

 

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-JA MYYNTIEHDOISSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ

Asiakkaalla tarkoitetaan lämmön ostajaa, joita ovat esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yritykset, julkiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt.

Asiakkaan kaukolämpölaitteet ovat laitteita, joissa kaukolämpövesi virtaa tai jotka säätävät asiakkaan laitoksen kautta kiertävää kaukolämpöveden virtausta.

Asiakkaan lämmityslaitteet ovat laitteita, jotka jakavat lämpöenergian lämmönsiirtimistä käyttökohteisiin. Kaukolämmityksen kannalta oleellisia ovat laitteet ja kytkennät, joilla on suoranainen vaikutus kaukolämpöveden jäähtymiseen.

Kaukolämpövedellä tarkoitetaan kaukolämpöverkon ja matalalämpötilajärjestelmän kiertovesiä.

Kaukolämpöverkko on suljettu putkiverkko, jossa lämpöä siirretään veden välityksellä yleiseen kulutukseen.

Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii lämpöä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten eli hankkii lämpöä pääasiassa yksityiseen talouteensa.

Liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä asiakasta varten rakennettua kaukolämpöjohtoa, jonka välityksellä asiakas on liitetty kaukolämpöverkkoon.

Lisäliittymismaksu on uutta tilausvesivirtaa/tilaustehoa vastaavan liittymismaksun ja vanhaa tilausvesivirtaa/tilaustehoa, josta liittymismaksu on suoritettu, vastaavan liittymismaksun erotus.

Lämmönjakohuone on rakennuksessa oleva erillinen tila, jossa asiakkaan lämmönjako­ keskus ja lämmönmyyjän mittauskeskus sijaitsevat. Mittauskeskus voi olla myös muussa tilassa.

Lämmönkäyttgpaikka on mittauskeskuksella varustettu kohde, jossa lämpöä käytetään.

Lämmönluovutuspaikka on lämmönmyyjän mittauskeskuksen ja asiakkaan kaukolämpölaitteiden liitoskohta.

Lämpömaksuhinnasto on laskutuksen perusteena käytetty hinnoittelujärjestelmä (tariffi).

Lämmönmyyjällä tarkoitetaan lämmön toimittajaa, joita yleensä ovat energia-, sähkö- ja lämpöyhtiöt tai vastaavat laitokset.

Lämpöenergiamittari mittaa asiakkaalle toimitettavan lämpöenergian määrän eli kulutuksen ja asiakkaan laitteiden kautta virtaavan kaukolämpöveden määrän. Lämpöenergian mittayksikkö on MWh (megawattitunti) ja kaukolämpöveden mittayksikkö m3.

Matalalämpötilajärjestelmä on kaukolämpöverkonlämpötilatasoa alempaan lämpötilatasoon mitoitettu lämmönsiirtojärjestelmä.

Mittauskeskus on lämmönmyyjän lämmönmittauslaitteisto, joka mittauslaitteiden lisäksi sisältää liittymisjohdon sulkuventtiilit ja lianerottimet sekä mahdolliset laitteet virtauksen ja paine-eron rajoittamiseksi. Asiakkaan laitteisto liitetään lämmönmyyjän mittauskeskukseen.

Palvelumaksuhinnastossa on mainittu muut lämpösopimukseen perustuvat maksulliset palvelut kuten muistutusmaksu, perintäkulut, mittarinlukumaksut ym.

Tilausteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta lämpötehoa. Tilaustehon mittayksikkö on kW (kilowatti).

Tilausvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua kaukolämpöveden suurinta virtausta. Tilausvesivirran mittayksikkö on m3/h.

Ota yhteyttä