Laskutusjaksot

Laskut lähetetään asiakkaille noin 23 päivää ennen eräpäivää.
Huomautukset laskusta on tehtävä 14 vuorokautta ennen eräpäivää

Eräpäivät vuonna 2018 ovat:

I - jakson eräpäivä on maaliskuun 31
II - jakson eräpäivä on kesäkuun 30
III - jakson eräpäivä on syskuun 30
IV - jakson eräpäivä on joulukuun 31

Vesihuoltolaitoksen taksat 1.1.2018 alkaen

Vesihuoltolain 19§:n nojalla vesihuoltolaitoksella on oikeus periä vesihuollon maksuja. Maksut ovat kerta- tai jatkuvaluonteisia liittymis-, perus-, käyttö-, tai muita maksuja sekä laitoksen palveluista ja toimenpiteistä perittäviä palvelumaksuja. Käyttömaksu on pakollinen, muut maksut ovat harkinnanvaraisia. Maksujen tulee olla sellaisia, että niillä voidaan pitkällä aikavälillä kattaa laitoksen investoinnit ja kustannukset. Kustannuksiin luetaan kaikki ylläpito- ja käyttökustannukset sekä mahdolliset ympäristön- ja terveydensuojelusta, luonnonvarojen käytöstä sekä mahdollisista maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset. Maksuihin voi sisältyä myös enintään kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Kaikki maksut ovat ns. yksityisoikeudellisia maksuja ja sisältävät arvonlisäveroa 24%.

Käyttöveden kulutusmaksu on 1,93 eur/m²

Käyttöveden perusmaksut: eur/ Vuosi
DN 20 84,91
DN 25-32 187,44
DN 40 259,96
DN 50 412,97
DN 80 tai suurempi 825,95

Jäteveden kulutusmaksu on 3,87 eur/m³

Jäteveden perusmaksut: eur/ Vuosi
DN 20 146,36
DN 25-32 315,62
DN 40 459,24
DN 50 733,35
DN 80 tai suurempi 1451,34

1.1 Liittymismaksut ( Veroton )

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään verkostoon. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia sopimusehtojen mukaisesti eivätkä sisällä arvonlisäveroa.

 

Liittymismaksun määräytyminen:

Halkoniemen asuntoalueella Vesi- ja viemäriliittymämaksu on yhteensä 8900 euroa riippumatta tontille rakennettavan asunnon kerrosneliömetreistä.  

Vesilaitoksen liittymismaksu määräytyy toiminta-alueella olevan kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan, laajuuden ja palveluiden käytön parusteella seuraavasti: L = k x A x p x y.

Liittymismaksun minimiraja on 113kem². Omakotitalon, paritalon, kesämökin liittymismaksun maksimiraja on 227kem².

Omakotitalon kerroin k on 6 , rivitalon kerroin k on 5, asuinkerrostalon kerroin k on 4, vapaa-ajan asunnon kerroin k on 8, liikerakennuksen kerroin k on 3, julkisen rakennuksen kerroin k on 3, teollisuusrakennuksen 2 kerroin k on 3 ja teollisuusrakennuksen 1 kerroin k on 1.

k = kiinteistön tyypin mukainen kerroin

A = rakennusluvan mukainen kerrosala ( kaikki rakennettavat rakennukset )

p = palvelukerroin. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon ja jätevesiviemäriin palvelukerroin on 1,0.

Osakertoimet ovat: vesi 0.44 ja jätevesi 0,56

y = liittymismaksun yksikköhinta 3,56euroa/kem². Toiminta-alueen ulkopuolella olevan kiinteistön liittymismaksu määräytyy vesiliittymän rakennuskustannusten perusteella Ota yhteyttä liittymismaksuasiassa Ähtärin Energia ja Veden toimistoon.

Esim. Asuinrakennus 120kem², talousrakennus 35kem², yhteensä 155kem². Kiinteistö liittyy sekä veteen että viemäriin.

Liittymismaksu on L = 6 x 155kem² x 1,00 x 3,56 euroa/kem² = 3.311euroa

Jäteveden liitymismaksuksi tulee näin laskien 1.854,05euroa ja puhtaan veden 1.456,75 euroa.

Lisäliitymismaksu:

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat kiinteistöllä vähintään 10% liittymismaksun perimisenjälkeen.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan muutoksista, laajennuksista ja uusista rakennuksista Ähtärin Energia ja Vesi Oy:lle.

Tilapäisen liittymän liittymismaksu:

Laitos päättää tapauskohtaisesti.

Liittyminen erityisehdoin: ( Veden ja jäteveden poikkeava laatu ja määrä )

Laitos päätää tapauskohtaisesti tehtaan, laitoksen, yrityksen, liikkeen tai muun vesihuoltolain 10§ 2 momentissa tarkoitetun liittyjän liittymisehdoista- ja maksuista.

Muuta liittymismaksuista.

Ensimmäinen tarkastus kuuluu liittymismaksuun. Mikäli joudutaan suorittamaan lisätarkastuksia, niistä peritään 52,22 euroa/ tarkastuskerta.

Liittymismaksun määrä ei riipu talojohdon pituudesta.

Jos mittarikokoa pienennetään, niin liittymismaksun erotusta ei palauteta.

Liittymismaksu palautetaan vain kun kiinteistö puretaan. Palautettavasta liittymismaksusta myyjällä on oikeus kuitata sopimukseen perustuvat saatavansa sekä vähentää talojohdon mahdollisesta purkamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Haja-asutusalueilla ja ydinkeskustan ulkopuolella tehdään vain sellaisia vesi- ja viemärilinjainvestointeja joiden nettoinvestointikustannukset voidaan hoitaa sen linjanosan liiketoiminnan tuotoilla ottaen huomioon käyttökulut ja mahdollinen liiketoiminnan kate.

Liittymismaksut voivat olla erisuuruiset eri alueilla. ( Aiheuttamisperiaate )

Sako- ja umpikaivolietteet:

Asiakas voi tilata lietteiden tyhjennyksen tähän hyväksytyltä toimijalta. Lakeuden Etappi laskuttaa sitten asiakasta lieteiden osalta.

Palvelumaksuhinnasto

Hintoihin sisältyy arvonlisäveroa 24%.

1. Lisä- ja erillisvesimittarimaksu

Perusmaksuun sisältyy yksi laitoksen omistama vesimittari. Lisävesimittarista peritään erillinen käyttömaksu kulutusmaksun lisäksi mittarikoon mukaan:

  € / a
DN 20-25 11,85
DN 30-50 23,90
DN 65-100 53,50
2. Vesimittarin vaihto

Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvista syistä, esim. jäätynyt, laitos perii vaihdosta, huollosta sekä korjauksesta aiheutuneet kulut.

Vaihdon yksikköhinnat ovat:

  € / Mittari
DN 20 79,60
DN 25 94,20
DN 32 102,14

DN 40-80 Vaihtotyö laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti

3. Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta lu-ennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu peritään, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Luentamaksu on nyt 37,20 eur/ luentakerta.

4. Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta asiakkaan tilaamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

Tarkastusmaksun suuruus on:

  € / tarkistus
DN 20-40 75,61
DN 50-80 153,90
5. Valmiiksi asennetut taloventtiili ja viemäriliittymän lähtö

Niissä tapauksissa, joissa taloventtiili ja/tai viemäriliittymän lähtö on asennettu valmiiksi, laitos perii liittyjältä asennus ja tarvikekuluina vesijohdon koon mukaan seuraavasti:

Uusi  € / liittyjä
DN 40 478,97
DN 63 506,85

6. Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.

Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksu on nyt 53,07 eur/ kerta.

7. Vesipostin käytöstä perittävä maksu.

Asiakas saa ottaa normaaliin talouskäyttöön vettä vesipostista 61 euron vuosimaksua vastaan.

Vesipostin käytöstä tehdään aina kirjallinen sopimus. Mikäli alueella ei ole vesipostia valmiina, tulee myynnin olla vähintään 244 euroa vuosi, ennen kuin vesiposti rakennetaan olemassa olevaan vesiverkkoon. ( Esim. kaksi liittyjää a) 122 euroa )

8. Sammutusvesilaitteistosta (Sprinkler-laitteet) perittävät maksut.

Liittyjän kiinteistölle rakennettavien automaattisten sammutusvesilaitteiden liittämisestä laitoksen vesijohtoverkostoon sekä sammutusveden hankinnasta tehdään vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti erillinen sopimus.

Laitos perii sammutusvesilaitteiden liitosjohdon rakentamisesta ja mahdollisista runkovesijohdon muutostöistä (jotka aiheutuvat sprinkler-laitteiston rakentamisesta) aiheutuneet todelliset kustannukset.

Koestusten ym. aiheuttamista lisätöistä, kuten esim. verkoston huuhtelusta peritään todelliset kustannukset. Liittyjä maksaa myös sprinkler-laitoksen käytöstä ja/tai koestuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat kulut. 

Sprinkler liittymämaksu on mitoitusvirtaama litraa/s kerrottuna 250 eurolla ja liittymämaksu on veroton. Eli jos mitoitusvirtaama on 10l/s niin liittymismaksu on  siten 2500 euroa.

Varautumisesta kiinteistökohtaisen sammutusveden toimittamiseen laitos perii sprinkler-perusmaksua kuukausittain, joka laskutetaan normaalin vesilaskutuksen yhteydessä

Maksu määräytyy syöttöjohdon koon mukaan seuraavasti:

  € / kk
DN 40 62,00
DN 50 74,40
DN 63 99,20
DN 90 148,80
DN 110 186,00
DN 140 223,20
DN 160 272,80
9. Muut asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet todelliset kustannukset.

Työt toteutetaan laskutustöinä.

Laskutustöiden hinta on 42,70 eur/ tunti tällä hetkellä.

Säännöllisen työajan ulkopuolella arkisin veloitus on 1,5 kertaisena ja pyhäpäivisin 2,0 kertaisena.

10. Palvelumaksujen arvonlisävero

Palvelumaksut sisältävät arvanlisäveroa 24%.

11. Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Perimiskuluina veloitetaan 8 euroa jokaisesta maksukehotuksesta.

Katkaisuilmoitus on 11 euroa.

Muut perimiskustannukset veloitetaan yhtiölle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.